Provozní řád

Provozní řád a návštěvní řád dětského hřiště

 

Provozovatel: Petra Kunešová, Klára Merová, Sadová 23, 702 00 Ostrava

Vlastník: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

 

Provozní doba:

říjen – duben od 9.00 do 19.00 hod.

(v sobotu a neděli kavárna a herna otevřena od 10.00 – 19.00, venkovní hřiště denně od 9.00)

květen – září od 8.30 do 19.00 hod.

(v sobotu a neděli kavárna a herna otevřena od 10.00 – 19.00, venkovní hřiště denně od 8.30)

 

 

Důležitá telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

599 414 222 Městská policie

 

Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 2 do 12 let. Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště v doprovodu a pod trvalým dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“.

Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jejich určením, jakékoliv úpravy a neodborné zásahy jsou přísně zakázány. Opravy a údržbu mohou provádět pouze oprávněné osoby v souladu s ČSN EN 1176 – 1177.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště.

 

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

Vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý.

V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a vnášet zbraně.

Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.

Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí.

Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata.

Vstupovat do areálu dětského hřiště pokud je sportovní areál uzamčen.

Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště.

Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky bez povolení ÚMOb MOaP.

Pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

 

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování a činit tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe.

V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo dohlížející dospělá osoba.

V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení.

Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště.

Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob.

Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli.

 

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš společný majetek